سخن ما
فصل از یاد رفته ، ( بر رسی مناسبات حکومت های بعد از کودتای ثور،با مردم وشخصیتهای هزاره ) نوششته رضا ضیایی
این نوشته،فصل از یاد رفته ، ضمن بررسی رویکرد فراموش گری نسبت به حوادث زمان وبعد ازکودتای ثور، زیان وعوامل از یاد رفتن، درباره مناسبات کودتا گران با مردم وشخصیتهای هزاره نیز پردا خته است .
واقعیت اینست که امروزه حوزه پژوهش و بررسیهای فرهنگی،سیاسی جامعه افغانستانی و هزاره ها از یاد آ وری وتحلیل حوادث روزگاران کودتای هفت ثور که از جمله مراحل مهم وحساس کشور ما است خالی و نسبت به پی آ مدها و عوارض ناشی از آن حساسیت وتوجهه مناسب ، نشان داده نمی شود.
بی پروایی به یک فصل پرحادثه ،اثر گذار وپیچیده ضمن اینکه نشانه گریز ازواقعیتهای تاریخی ما است می تواند برای ما... ادامه ...
آگهی و اعلانات

تبليغات شما رايگان نشر مي گردد

نه بزرگ به طالبان   !   لحظه به لحظه با نتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

من از شما مردم می خواهم که نسبت به سرنوشت تان حساس باشید و نگذارید دیگر کسی شما را فریب دهدوباسرنوشت شما معامله کند

ادامه مطلب 

ادرس سمینار شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت ..در  لینگ  ذیل 


Tenstaاینجا چشم به راه شما هستیم  Träff

 دراستکهلم سویدن برگزاری می شود ادامه مطلب

 سمینار ،شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت. آزادی 

نسبت به سر نوشت تان حساس باشیدادامه مطلب

https://www.facebook.com/pho


حماسه اعتصاب وفصل همدلی


 

IMG_5.507


 پاکدشت  وسالیاد رهبر شهید

?articl دختران بامیانی

سمینار .. مزاری ومنطق مقاومت


 

باکیمیاگران