سخن ما
زند گی نا مه شهید فیض محمد کاتب هزاره
تذکر-( در تهیه و تد وین این متن، زندگی نامه شهید ملا فیض محمد کاتب هزاره از کتابهای، یاد نامه کاتب، سمینار بین المللی کاتب و دانشنامه ادب فارسی درافغانستان استفاده شده است).

شهید ملا فیض محمد کاتب هزاره، علا مه بزرگ مو رخ محقق و نویسنده دقیق النظر ملت ما است که از عا لمان و فر زانگان معاصر کشور به حساب امده است.و همچنین از مبارزان ازادی خواه و به تعبیر دیگر مشروطه خواه فعال و بیهقی حاضرش خوانده اند.

شهید فیض محمد کاتب هزاره فرزند سعید محمد بن خداداد از قوم خوا جه محمد هزاره غزنی است،او در قریه زرد سنگ قره باغ از توابع ولا یت غزنی چشم به جهان گشوده... ادامه ...
آگهی و اعلانات

تبليغات شما رايگان نشر مي گردد

نه بزرگ به طالبان   !   لحظه به لحظه با نتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

من از شما مردم می خواهم که نسبت به سرنوشت تان حساس باشید و نگذارید دیگر کسی شما را فریب دهدوباسرنوشت شما معامله کند

ادامه مطلب 

ادرس سمینار شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت ..در  لینگ  ذیل 


Tenstaاینجا چشم به راه شما هستیم  Träff

 دراستکهلم سویدن برگزاری می شود ادامه مطلب

 سمینار ،شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت. آزادی 

نسبت به سر نوشت تان حساس باشیدادامه مطلب

https://www.facebook.com/pho


حماسه اعتصاب وفصل همدلی


 

IMG_5.507


 پاکدشت  وسالیاد رهبر شهید

?articl دختران بامیانی

سمینار .. مزاری ومنطق مقاومت


 

باکیمیاگران